Magdalena
Oliferko-Storck

 

muzykolog, badacz

koncertowa organistka oraz dyrygentka